Kerkdienst (1e advent)

29 november

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: kandidaat Zuidema (Leek)
1e collecte: Kerk / 2e collecte: bibliotheekfonds. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum/groet
Zingen: Psalm 27: 1 en 2
Gebed
Zingen: Psalm 27: 3 en 4
Schriftlezing: Lucas 1: 26 t/m 56
Zingen: Gezang 187: 1, 2 en 3 (GK17) – Een engel zegt Maria aan
Kindmoment
Verkondiging Lucas 1: 28
Zingen: Gezang 47: 1 en 6 (GK06) – Mijn ziel verheft Gods eer
Woorden voor het leven met de Heer
Zingen: NLB 442: 1 en 2 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Gezang 189: 6 (GK17)- Hoe zal ik Hem bezingen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.