Commissies

Kerstfeestcommissie

Binnen de gemeente zijn verschillende commissies en functionarissen aan het werk. Sommige zijn belast met pastorale zaken, andere met hele praktische zaken. Over het pastorale werk legt een commissie of functionaris verantwoording af aan de kerkenraad in het Verbreed Moderamen. Over de organisatorische of bestuurlijke zaken leggen ze verantwoording af aan de Commissie Bestuurlijke Zaken.

In het organogram van het commissiewerk zijn (vrijwel) alle commissies en functionarissen van onze gemeente opgenomen.

De gemeente kent de volgende commissies:

 • Commissie Eredienst: het doel van de commissie is het vergroten van de betrokkenheid van de mensen bij de eredienst. De commissie organiseert onder andere de themadiensten en zoekt naar structurele veranderingen / verbeteringen van de samenkomst. De commissie is verantwoordelijk voor het combo ‘Ancora’, het beamergebruik, de crèche en de organisten.  
 • Evangelisatiecommissie: de commissie is overkoepelende organisatie bij verschillende evangelisatieprojecten en werkgroepen zoals de Emmaüscursus en Athletes in Action. De commissie ziet het als haar taak “hen te zoeken die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van God.“ 
 • Zendings – & Hulpverleningscommissie: deze commissie heeft twee doelstellingen: enerzijds het bevorderen van het meeleven en de betrokkenheid van de gemeente met het zendingswerk zoals dat uitgaat van de Groninger Zendingsdeputaten. Het gaat met name om projecten van Litindo en Setia. Anderzijds wil de commissie het meeleven en de betrokkenheid van de gemeente vergroten met het hulpverleningswerk in zendingsgebieden zoals dat uitgaat van De Verre Naasten
 • Catechese commissie: deze commissie ondersteunt het bijbelonderwijs aan de jongeren in de kerk.
 • Jeugdcommissie: de commissie heeft als doelstelling om samen met de jongeren van Hoogkerk binnen de gemeente en daarbuiten te “gaan” voor Jezus Christus. Ze werkt op basis van een jeugdbeleidsplan. 
 • Commissie Glans: G.l.a.n.s. staat voor “groei”, “lofprijzing”, “actie”, “naastenliefde” en “samenwerking”. De commissie organiseert een jaarlijkse gemeentedag waarbij het ene jaar sport en spel centraal staan en het andere jaar kennis / informatie delen. Daarnaast organiseert de commissie koffiebijeenkomsten na avondmaalszondagen.
 • Kerstfeestcomité: het comité organiseert elk jaar op Tweede Kerstdag de viering van het kerstfeest voor kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf jaar.
 • Vereniging Ouderen Contact: de commissie belegt elke derde dinsdag van de maanden september tot en met mei een middag voor senioren vanaf 55 jaar. Vaak staat er een spreker met een lezing, diaserie of film centraal. Rond de kerstdagen wordt een broodmaaltijd georganiseerd. In mei organiseert de commissie een uitstapje. 
 • Zondagavondzang commissie: geregeld wordt er naast de zondagse erediensten op zondagavond een samenzangbijeenkomst georganiseerd. Deze commissie draagt hiervoor zorg.
 • Contactpersoon homofilie: de contactpersoon is een luisterend oor voor wie homofiele gevoelens ervaart bij zichzelf of in zijn directe omgeving en moeite heeft daaraan plek te geven. 
 • Contactpersoon militairen: de contactpersoon houdt zich bezig met actief dienende militairen die lid zijn van de gemeente en die in Nederland of het buitenland dienen. 
 • Vertrouwenspersoon: binnen de gemeente zijn een aantal interne vertrouwenspersonen actief. Gemeenteleden kunnen er terecht met klachten over seksueel misbruik in pastorale of kerkelijke relaties.  De vertrouwenspersoon is in staat eerste opvang te verlenen. 
 • Archivaris: de archivaris beheert de archieven van de gemeente.
 • Boekhouder: de boekhouder draagt zorg voor de administratieve verwerking van de gemeentelijke financiën.
 • Redactie Bruggenhoofd: ‘Het Bruggenhoofd’ is het kerkblad dat eens per twee weken verschijnt. De redactie draagt zorg voor het verzamelen en verwerken van de kopij.
 • Redactie jaarboekje: In het jaarboekje staat informatie die handig is voor gemeenteleden: vergaderroosters, omschrijvingen van commissies en contactpersonen. Verder de adressen van gemeenteleden en de wijkindelingen.
 • Financiële commissie: de financiële commissie draagt zorg voor het innen van de kerkelijke bijdrage, vaste vrijwillige bijdrage genoemd. 
 • Werkgroep Gebouwen en terreinen: de werkgroep onderhoudt de gebouwen en terreinen van de gemeente.
 • ICT-functionaris: de IT’er doet het beheer en de administratie van alle hard- en software van de kerk. 
 • Kerkelijk bureau: het kerkelijk bureau beheert de ledenadministratie en verwerkt binnenkomende en uitgaande attestaties. 
 • Koster: de koster draagt zorg voor het dagelijks beheer van het kerkgebouw en de ontmoetingsruimtes. 
 • Preekvoorziener: de preekvoorziener verzorgt een voorganger voor de diensten waarin de eigen predikant niet voor kan gaan.
GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933