Lidmaatschap

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kennen twee soorten leden:

  • doopleden
  • belijdende leden

Doopleden

Iemand wordt dooplid wanneer hij kort na de geboorte of op latere leeftijd in de kerk gedoopt wordt. Bij de doop wordt je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Christus zelf heeft zijn leerlingen opdracht gegeven alle volken tot zijn volgelingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader de Zoon en de heilige Geest. Gedoopt worden in de naam van de Vader betekent dat Hij voor eeuwig zijn verbond van genade met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Gedoopt worden in de naam van de Zoon is een garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven aan het kruis. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de heilige Geest gedoopt worden, betekent dat de Geest je garandeert dat hij in je wil wonen en jou tot een levend lid van Christus maakt. 

Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen: “ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.”

Belijdende leden

Bij openbare gelooofsbelijdenis legt een dooplid openbaar getuigenis af van zijn of haar geloof. Dit gebeurt doordat het dooplid  antwoord geeft op een aantal vragen. De vragen gaan over het besef van zonde en schuld, over de verlossing van de schuld door het lijden en sterven van Christus, over het woord van God opgeschreven in het Oude en Nieuwe Testament en over een dienstbaar leven voor de kerkelijke gemeente en liefde voor God en onze naasten. Na het afleggen van de belijdenis is iemand belijdend lid en heeft hij of zij toegang tot het Heilig Avondmaal. Verder hebben belijdende leden stemrecht en kunnen ze ambten bekleden in de kerkelijke gemeente. 

Gastlid

Een belijdend lid of een dooplid zijn lid van één gemeente. Wanneer ze overgaan naar een andere gemeente, vanwege bijvoorbeeld een verhuizing vragen ze hun attestatie aan. Daarin staat beschreven wie de betreffende persoon is, wanneer hij/zij is geboren, op welke datum hij is gedoopt en/of belijdenis heeft afgelegd, de namen van eventuele kinderen. Het geeft de nieuwe kerkelijke gemeente inzicht in de ‘geestelijke staat’ van nieuwe leden zodat ze goed kunnen worden opgevangen. Naast een doopattest, bestaat het belijdenisattest. Een bijzondere vorm is het gastlidmaatschap waarbij men verbonden blijft aan de ene gemeente (bijvoorbeeld die van geboorte) maar gastlid wordt in de andere gemeente. Deze vorm wordt veel gebruikt door studenten die door de week in de studiegemeente en in het weekend in hun ouderlijke gemeente verblijven.  

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933